ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Carseller.gr», e-mail: info@carseller.gr.

Η Επιχείρηση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες της Πλατφόρμας στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επισκεπτών / Χρηστών και Εμπόρων του Carseller.

Οι όροι / έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική αναλύονται παρακάτω στο κεφάλαιο «ΟΡΙΣΜΟΙ».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Πολιτική ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών / Επισκεπτών / Εμπόρων από την Επιχείρηση στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.carseller.gr και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών.

Η Πολιτική απευθύνεται στους Χρήστες / Επισκέπτες / Εμπόρους του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν κάθε Χρήστη / Επισκέπτη / Έμπορο του Carseller. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

Η Πολιτική αφορά όλους όσους αποκτούν πρόσβαση, επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Carseller, δημιουργούν λογαριασμό (Εγγραφή Χρήστη / Εμπόρου), συμβάλλονται με την Επιχείρηση, αναρτούν Αγγελίες, δημοσιεύουν σχόλια σε Αγγελίες, συμμετέχουν στο forum του Carseller, εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του Carseller (newsletters) και γενικά χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας Carseller, αλληλεπιδρούν με την Επιχείρηση στα social media (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια του Carseller), αξιολογούν τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων. Στις ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενες περιπτώσεις η Επιχείρηση δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα Πολιτική.

Συνίσταται στους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους κατά την οποιαδήποτε αλληλεπίδρασή τους με την Επιχείρηση στο Carseller, εφόσον ενεργούν για λογαριασμό νομικού προσώπου, να μην καταχωρούν / αποστέλλουν / αποκαλύπτουν προσωπικά τους δεδομένα. Η Επιχείρηση δικαιούται να θεωρεί ότι τα στοιχεία που λαμβάνει από λογαριασμούς νομικών προσώπων δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρείτε σε λογαριασμό Χρήστη / Εμπόρου που ανήκει σε νομικό πρόσωπο θεωρούνται από την Επιχείρηση, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ως στοιχεία επικοινωνίας με το νομικό πρόσωπο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση των Υπηρεσιών του Carseller προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Επισκέπτη / Χρήστη / Έμπορο της Πολιτικής Απορρήτου.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης / Έμπορος οφείλει να λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα άλλων Επισκεπτών / Χρηστών και Εμπόρων που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησής του στην Πλατφόρμα και εξ αφορμής αυτής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τις βασικές Αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CARSELLER

Το carseller.gr, είναι μια online πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών διάθεσης προς πώληση / αναζήτησης προς αγορά, οχημάτων, ανταλλακτικών και σχετικού εξοπλισμού με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι Υπηρεσίες του Carseller προσφέρονται για ανάρτηση Αγγελιών πώλησης / αναζήτησης, καινούριων ή μεταχειρισμένων οχημάτων και εξαρτημάτων από τους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους καθώς και για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Αγγελίες. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Πλατφόρμας, διαβάστε τους Όρους Χρήσης του carseller.gr.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
 • Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον
 • Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Είναι η παρούσα πολιτική.
 • Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον Ιστότοπο carseller.gr ως «χρήστης» (δημιουργία λογαριασμού χρήστη).
 • Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο www.carseller.gr, χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή χωρίς να συνδεθεί στον λογαριασμό Χρήστη ή Εμπόρου που διατηρεί στον Ιστότοπο.
 • Έμπορος: Είναι η επιχείρηση πώλησης οχημάτων / εξαρτημάτων που έχει εγγραφεί στο www.carseller.gr.
 • Αγγελία: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί ο Επισκέπτης / Χρήστης, σχετικά με το προϊόν (όχημα / εξάρτημα) που διαθέτει προς πώληση ή αναζητά να αγοράσει. Αγγελίες αναρτούν στον Ιστότοπο και οι Έμποροι.
 • Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Carseller: Ο ιστότοπος www.carseller.gr.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες, Χρήστες και τους Εμπόρους επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα.
 • Επιχείρηση: Είναι η Επιχείρηση με την επωνυμία ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Carseller.gr.
 • Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ μέσα από το οποίο οι Χρήστες διαχειρίζονται τον λογαριασμό και τις Αγγελίες τους.
 • Ανταλλακτικά / Εξαρτήματα / Αξεσουάρ: Προϊόντα που πωλούνται ή ζητούνται μέσω των Αγγελιών, πλην των οχημάτων.
 • Οχήματα: Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και κάθε άλλο μεταφορικό μέσο / μηχάνημα που πωλείται ή αναζητείται μέσω των Αγγελιών.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της Επιχείρησης για λογαριασμό της, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Επιχείρηση καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Carseller.gr», e-mail: info@carseller.gr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 1. Οι Χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν στην Πλατφόρμα τις παρακάτω πληροφορίες, για τη δημιουργία του λογαριασμού τους:
 • Όνομα Χρήστη
 • E-mail
 • Κωδικό

Εφόσον επιλέξετε να συνδεθείτε (δημιουργώντας λογαριασμό) μέσω Facebook ή Google θα επεξεργαστούμε είτε το όνομα, τη φωτογραφία προφίλ και το e-mail που έχετε δηλώσει στο Facebook, είτε το όνομα, την εικόνα προφίλ, το e-mail και την προτίμηση γλώσσας που έχετε δηλώσει στη Google.

 1. Οι Έμποροι καλούνται να καταχωρίσουν στην Πλατφόρμα τις παρακάτω πληροφορίες, για τη δημιουργία του λογαριασμού τους:
 • Όνομα Χρήστη
 • Κωδικό Λογαριασμού
 • Στοιχεία Επιχείρησης: Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Τηλέφωνο, Email και προαιρετικά: 2o Τηλέφωνο, Κινητό, Fax, Skype.
 1. Οι Επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων / ανταλλακτικών για να καταχωρίσουν δωρεάν την επιχείρησή τους στη Λίστα Εμπόρων καλούνται να δηλώσουν στην Πλατφόρμα τα παρακάτω Στοιχεία Επιχείρησης: Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Τηλέφωνο, Κατηγορία Δραστηριοποίησης και προαιρετικά: 2o Τηλέφωνο, E-mail, Fax, Ιστοσελίδα, Περιγραφή.
 1. Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι για την ανάρτηση Αγγελίας καταχωρούν τα στοιχεία του οχήματος / εξαρτήματος και σχετικές φωτογραφίες. Οι Επισκέπτες παρέχουν και τα παρακάτω στοιχεία:
 • Όνομα
 • Τ.Κ. Περιοχής
 • Τηλέφωνο
 • E-mail (προαιρετικά)
 • Κωδικό Αγγελίας
 1. Για να σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε το e-mail που καταχωρείτε στην ειδική φόρμα στον Ιστότοπο.
 2. Για την αποστολή μηνύματος σε Πωλητή οι Επισκέπτες καλούνται να καταχωρίσουν:
 • Όνομα Χρήστη
 • E-mail
 • Τηλέφωνο
 • Μήνυμα

Οι Χρήστες / Έμποροι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με άλλα μέλη της Πλατφόρμας, στέλνοντας το μήνυμά τους.

 1. Για την ανάρτηση σχολίου οι Επισκέπτες καλούνται να καταχωρίσουν:
 • Όνομα
 • E-mail
 • Σχόλιο
 • Link (προαιρετικά)

Οι Χρήστες / Έμποροι μπορούν να αναρτούν σχόλια σε Αγγελίες, καταχωρώντας μόνο το σχόλιό τους.

 1. Οι Χρήστες / Έμποροι για τη χρήση της υπηρεσίας “Car Seller Support” δηλώνουν το όνομα ή το e-mail τους καθώς και το μήνυμά τους. Εναλλακτικά μπορούν αντί να δηλώσουν όνομα ή email να συνδεθούν μέσω Facebook ή Google, η Πλατφόρμα θα συλλέξει είτε το όνομα, τη φωτογραφία προφίλ και το e-mail που έχουν δηλώσει στο Facebook, είτε το όνομα, την εικόνα προφίλ, το e-mail και την προτίμηση γλώσσας που έχουν δηλώσει στη Google.
 2. Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του Carseller στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram κλπ, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε υπηρεσίες μας.
 3. Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Επιχείρησης θα σας ζητηθούν προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία δύναται η Επιχείρηση να αντλήσει από τον λογαριασμό σας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός που συμμετέχετε.
 4. Όταν επικοινωνείτε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, τηλέφωνο, φόρμες επικοινωνίας, fax, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε / καταχωρείτε / στέλνετε.
 5. Επεξεργαζόμαστε τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του Εμπόρου για την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών.
 6. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των πληρωμών των Εμπόρων έναντι της συνδρομής τους.
 7. Ο Ιστότοπος έχει πρόσβαση και αποθηκεύει Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στη συσκευή σας. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το Carseller διαβάστε την Πολιτική .
 8. Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, η IP σας καταχωρείται αυτόματα στα access logs του web server.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα). Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι οφείλουν να μην αναρτούν / αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτά / στέλνει ο Χρήστης / Επισκέπτης / Έμπορος και αποκαλύπτει δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του Επισκέπτη / Χρήστη / Εμπόρου / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη Επισκέπτη / Χρήστη / Εμπόρου κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Για τη χρήση των υπηρεσιών του Carseller απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του Επισκέπτη / Χρήστη / Εμπόρου καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου σε ανηλίκους. Η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Επιχείρηση συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (social media, διαγωνισμοί, Cookies, analytics tools κλπ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η Επιχείρηση καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Ακόμη τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

- Η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία.

- Η Επιχείρηση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο).

- Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου.

- Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη / Εμπόρου στο Carseller για τη δημιουργία του λογαριασμού σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας.
 • Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής με την Επιχείρηση, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχουν οι Έμποροι υποχρεωτικώς, για τη διασταύρωση των πληρωμών (οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της υπηρεσίας PayPal), την ανανέωση των συνδρομών, την έκδοση νομίμων παραστατικών, την επικοινωνία μαζί τους για τη συνδρομή τους και τον λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα, την παροχή των συμφωνημένων Υπηρεσιών (Εμφάνιση στη Λίστα Εμπόρων) κ.ο.κ.
 • Όταν καταχωρείτε την επιχείρησή σας στη Λίστα Εμπόρων χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη φόρμα «Εγγραφή Επιχείρησης στον Κατάλογο», επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε, ώστε να εμφανίζεται η επιχείρησή σας στον Κατάλογο επιχειρήσεων του Carseller και να απολαμβάνετε τα οφέλη της καταχώρισης αυτής (λ.χ. προβολή επιχείρησης στο διαδίκτυο). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τους όρους χρήσης.
 • Όταν καταχωρείτε μια Αγγελία, η Επιχείρηση, στο πλαίσιο και για τον σκοπό της παροχής σε εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, αποθηκεύει και ταξινομεί το περιεχόμενο της Αγγελίας και το αναρτά στην Πλατφόρμα. Πρόσβαση στο περιεχόμενο της Αγγελίας έχουν οι χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα πρόσθετα στοιχεία που δηλώνει ο Επισκέπτης, για να καταστήσει εφικτή την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τον Επισκέπτη που ανάρτησε την κάθε Αγγελία.
 • Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) που μας παρέχετε, για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα νέα της Επιχείρησης, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και events της Επιχείρησης, προσφορές και εκπτώσεις (newsletters).
 • Κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία η Επιχείρηση, δύναται να σας αποστείλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) κατόπιν συναλλαγής σας με το Carseller, σας παρέχεται, δε, η δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην αποστολή, με εύκολο τρόπο και δωρεάν.
 • Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού / κλήρωσης στον οποίο συμμετέχετε, την ανάδειξη νικητή και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς / κληρώσεις της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα ή σε περιβάλλον social media.
 • Όταν δημοσιεύετε σχόλια, αξιολογήσεις κ.ο.κ. το Carseller αναρτά τα σχόλια, τις αξιολογήσεις και εν γένει το περιεχόμενο που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε υπό τα προσωπικά σας στοιχεία (λ.χ. το όνομα Χρήστη).
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο των Αγγελιών, σχολίων (λ.χ. σε Αγγελία τρίτου) και λοιπών αναρτήσεών σας (λ.χ. στο forum), είτε δειγματοληπτικά, είτε στοχευμένα, είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού, είτε κατόπιν παραπόνου, ώστε να αφαιρέσουμε Αγγελία ή περιεχόμενο που τυχόν παραβιάζει τον νόμο ή τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου.
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ώστε να σας αποστείλουμε μηνύματα επικοινωνίας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Πλατφόρμας, τα χαρακτηριστικά της, αναβαθμίσεις και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα, αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Πλατφόρμας.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ του Carseller στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.ο.κ.), για την προώθηση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Carseller σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν επικοινωνείτε με την Επιχείρηση μέσω e-mail, social media, «Carseller Support» κ.ο.κ. επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα ώστε να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τα τις υπηρεσίες μας.
 • Για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Επιχείρησης για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών στα πλαίσια του νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση ο αποδέκτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς και λαμβάνεται η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
 • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Επιχείρησης από συμβάσεις με Εμπόρους.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε για τη σύναψη σύμβασης με την Επιχείρηση ενδέχεται να κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση φορολογικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση ελέγχου των αρμοδίων αρχών.
 • Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: O Ιστότοπος έχει πρόσβαση και αποθηκεύει Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στον υπολογιστή σας. Cookies εγκαθιστά ο Ιστότοπος και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από τον Ιστότοπο διαβάστε την Πολιτική Cookies.
 • Η IP σας συλλέγεται αυτόματα και διατηρείται στα access logs του web server, κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο για λόγους ασφαλείας.

Η Επιχείρηση συνεργάζεται με επιχειρήσεις διαφήμισης/προώθησης, επιχειρήσεις στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά σας δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει μαζί σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε όταν καταχωρείτε Αγγελίες, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα καθίστανται προσιτά στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναπαράγει Αγγελίες σας, στους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και εν γένει στο περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) τοποθετώντας υπερσύνδεσμο (link) προς την αναρτημένη στον Ιστότοπο Αγγελία. Οι δημοσιεύσεις Αγγελιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (λ.χ. στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται ωστόσο να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του οχήματος / εξαρτήματος που έχετε αναρτήσει.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (P.C, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Πλατφόρμας, καθώς και (ii) για την ανάπτυξη της Πλατφόρμας (development).

Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν από την Επιχείρηση σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. Cloud services), θα επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία ώστε να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες, χρόνος διατήρησης κ.ο.κ.).
 3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
 4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
 5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
 7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε email στην Επιχείρηση στη διεύθυνση privacy@carseller.gr ή να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες δυνατότητες της Πλατφόρμας (λ.χ. για τη διόρθωση / διαγραφή στοιχείων του λογαριασμού σας).

Η Επιχείρηση θα απαντήσει με e-mail εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Επιχείρηση ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το Υποκείμενο. Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στο e-mail: privacy@carseller.gr. Η Επιχείρηση είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Επιχείρηση,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το Carseller παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, για τους παραπάνω συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες παρέχονται στην παρούσα Πολιτική και στην Πολιτική Cookies.

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Επιχείρηση και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας   ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας είναι απαραίτητη η παροχή των υποχρεωτικών δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα, την καταχώριση της Αγγελίας σας και εν γένει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

Η μη παροχή προαιρετικών πληροφοριών, δεν έχει οποιαδήποτε συνέπεια ή επιρροή στη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας από το Υποκείμενο.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη λήψη newsletter (opt-out), διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής της Επιχείρησης με την επιθυμία σας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην περίπτωση που οι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Επιχείρηση για τις ανάγκες λειτουργίας του Carseller, είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ο.Χ., τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

- Τα δεδομένα που καταχωρείτε στο Carseller για τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα διατηρούνται από την Επιχείρηση για όσο χρόνο διατηρείτε τον λογαριασμό σας και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας και διαγράφονται είτε με δική σας ενέργεια είτε κατόπιν σχετικού αιτήματός σας προς την Επιχείρηση.

- Τα στοιχεία σύμβασής σας με το  Carseller διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. τιμολόγια).

- Οι Αγγελίες που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή τους από εσάς ή τη με οποιονδήποτε τρόπο διαγραφή του λογαριασμού σας.

- Τα προσωπικά μηνύματα που ανταλλάσσετε με άλλους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους, διατηρούνται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Carseller, μέχρι τη διαγραφή τους ή τη διαγραφή του λογαριασμού σας.

- Τα σχόλια που αναρτάτε σε Αγγελίες, τα μηνύματα σας στο forum και οι αξιολογήσεις οχημάτων, διατηρούνται στη Πλατφόρμα μέχρι να τα διαγράψετε εσείς (ή η Επιχείρηση αν παραβιάζουν τους όρους χρήσης) ή μέχρι να διαγραφεί ο λογαριασμό σας.

- Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση της Επιχείρησης στο μήνυμά σας), εκτός αν διαγράψετε εσείς τα μηνύματά σας.

- Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ του Carseller στα social media, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του Carseller, σχόλια σε αναρτήσεις του Carseller κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα social media.

- Τα αρχεία Cookies και οι λοιπές πληροφορίες τεχνικής φύσεως (λ.χ. IP) διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Επιχείρηση καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις / απαιτήσεις αστικής φύσης της Επιχείρησης από τη σύμβαση, η Επιχείρηση δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής όλως των αξιώσεών της έναντι υμών.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα τηρούνται σε μισθωμένο από την Επιχείρηση server σε Data center εντός Ελλάδας.

Πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω του www.carseller.gr, αποθηκεύονται και στο Google Data Center (Google Analytics).

Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται κατά βάση σε ηλεκτρονική μορφή. Τηρούμε ενδεχομένως και σε φυσικό αρχείο έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι αναγκαίο (λ.χ. φορολογικά στοιχεία).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Οι Χρήστες / Έμποροι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις Πληροφορίες που καταχωρούν στην Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις επιλογές που ακολουθούν:

Διόρθωση Πληροφοριών

Μπορείτε να διορθώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Για να διορθώσετε αυτές τις πληροφορίες επιλέξτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας (ο λογαριασμός μου) από τον Πίνακα Ελέγχου, διορθώστε τις πληροφορίες σας και πατήστε Αποθήκευση.

Μπορείτε να τροποποιήσετε / διορθώσετε την Αγγελία σας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια που παραμένει αναρτημένη στην Πλατφόρμα. Από τον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε «Διόρθωση», τροποποιήστε την Αγγελία σας και πατήστε «Καταχώρηση». Οι Επισκέπτες μπορούν να διορθώσουν τις πληροφορίες της Αγγελίες τους κάνοντας login, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αγγελίας και τον κωδικό τους..

Διαγραφή Αγγελίας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε την Αγγελία σας από την Πλατφόρμα, επιλέγοντας τη σχετική δυνατότητα «Οριστική Διαγραφή» από τον Πίνακα Ελέγχου. Οι Επισκέπτες μπορούν να διαγράψουν την Αγγελία τους κάνοντας login, χρησιμοποιώντας τον αριθμό αγγελίας και τον κωδικό τους και κάνοντας διαγραφή.

Η διαγραφή αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες που διατηρεί η Επιχείρηση και δεν επηρεάζει τα δεδομένα σας, που διατηρούν οι χρήστες του διαδικτύου, τα οποία αντλούν από τις Αγγελίες σας.

Διαγραφή λογαριασμού

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας απευθυνθείτε στην Επιχείρηση με email στη διεύθυνση privacy@carseller.

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση υπαναχώρησής του Χρήστη από τη σύμβασή με την Επιχείρηση, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά του δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρούσης και των υποχρεώσεων διατήρησης και επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον νόμο. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για καταναλωτές.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρωταρχικό μέλημα της Επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών / Επισκεπτών / Εμπόρων, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Επιχείρηση υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία.

Η Επιχείρηση φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της Επιχείρησης και οι συνεργαζόμενοι Αποδέκτες και Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο Έμπορος / Επισκέπτης / Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Έμπορος / Επισκέπτης / Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων).

Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα. Ως εκ τούτου οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα έχει δυνατότητα να συλλέξει, αποθηκεύσει, διατηρήσει και εν γένει επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Επισκεπτών / Χρηστών / Εμπόρων και κάθε τρίτου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τους, από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα, εκ μέρους των χρηστών του διαδικτύου που αποκτούν πρόσβαση σε αυτά.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες / Έμποροι αποδέχονται να λαμβάνουν από χρήστες του διαδικτύου οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία (τηλέφωνο, μήνυμα, e-mail κ.ο.κ.) στα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτούν στην Πλατφόρμα, καθώς και να λαμβάνουν προσωπικά μηνύματα από άλλους Επισκέπτες / Χρήστες / Εμπόρους της Πλατφόρμας.

H Επιχείρηση δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής σας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο Carseller, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεστε με δική σας ευθύνη. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Επιχείρηση, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την εφαρμογή ή/και την ερμηνεία της παρούσας Πολιτικής θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατο, για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας, στις Υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Live selling
Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Infinite Scroll